תקנון

תקנון חנות מנעולים – האתר

תקנון האתר/החנות
כל המבצע פעולה באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מפעילי האתר, ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור לעיל.
1. כללי
בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים.
1. החנות ו/או האתר האינטרנט http://חנות-מנעולים.co.il

2. גולש – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לחנות באתר ברשת באמצעות האינטרנט.
3. קונה – גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות

4. קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות בתקנון זה.

2. זכות לבצע קניה באתר – חנות מנעולים.co.il

i. ביצוע קניה באתר מוגבל לתושבי מדינת ישראל בעלי תעודת זהות תקפה בני 18 שנים ומעלה ו/או לגוף משפטי מאוגד על פי דין אשר נרשמו לאתר בהתאם לטופס ההצטרפות המופיע באתר. רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעת החברה, כאשר תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי המפעיל.

כמו כן פעולות הקשורות בחיוב טלפוני קרי נמסרו פרטי הכרטיס בטלפון ולא באמצעות האתר.

3. מכירה

i. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים באתר. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ. הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:
שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.
מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד')
כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.
מס' הטלפון של הגולש ומס' הפקס, אם יש.
כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.
מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.
למרות הנאמר ניתנת האפשרות למסור את מס' הכרטיס באמצעות הטלפון
זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו בחנות יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לחנות את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחנות את הסכום בו התחייב הקונה.

4. המוצרים באתר

1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החנות /האתר. החנות האתר רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החנות תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות הובלת המוצר לבית הקונה. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 30 ימי עסקים מיום הקניה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי לקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי החנות בקשר עם העסקה.

5. התשלום

1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחנות לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.

.6. אחריות
1. אחריות החנות למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו של המוצר על פי דין.
2 .החנות תחליף או תחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן: המוצר הוחזר לחנות תוך 14 יום. המוצר הוחזר באריזתו המקורית סגורה הרמטית כפי שהתקבלה אצל הלקוח מבלי שנעשה בו כל שימוש. הקונה יחזיר לחנות המוצר שקיבל באריזתו המקורית. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לחנות להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.

7. ביטול הרכישה על ידי הקונה

1. ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 81
2. ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:
א. הקונה יודיע לחנות בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את העסקה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המופיעה באתר.
ב. הקונה יחזיר את המוצר שקיבל באריזתו המקורית כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם, לחנות ו/או למי שהחנות תורה לקונה להחזירם, וזאת בתוך 5 ימים מיום הודעתו.
ג. במקרה האמור בסעיף 7.2 לעיל, תחזיר החנות לקונה את התמורה ששילם בניכוי דמי טיפול והובלת המוצר. פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לחנות.ד. קונה ישא בכל עלות הזמנת מוצר בתנאי שמוצר זה הוזמן במיוחד בשבילו והאתר עמד בתנאי ההזמנה.
ד.במקרה של החלפת מוצר ע"י הקונה – סכום עלות המשלוח ודמי טיפול לחנות יקוזז מסכום התשלום ששילם הקונה בפועל. והלקוח יזוכה ביתרת התשלום לאחר הפחתת דמי משלוח וטיפול שעלו למוכר.

8. כללי
1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז1977-. החנות תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעת החנות להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה החנות רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החנות ליצור עם הקונה קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על החנות לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החנות בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
2. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחנותאתר או שאין לחנות/אתר שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחנות לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החנותאתר זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה מבלי שלקונה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החנות בגין ביטול המכירה כאמור. החנותאתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או למכרזים כלשהם ו/או לכל מכירה אחרת, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע החנות על הוראות תקנון זה. החנות תהיא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.במידה ולקוח לא יאסוף את המוצר מסניף הדואר והמוצר יוחזר למוכר יחוייב הקונה ב-99 ש"ח דמי טיפול ובדמי משלוח חוזר,במקרה של החזרת המוצר לא יתווספו גם דמי השלוח שולמו ע"י המוכר.
9. זכויות יוצר.
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של האתר ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור המפעילי האתר בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של האתר, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי החברה יהיה בבית משפט מוסמך בחיפה .

10.אבטחת נתונים במערכת החנות.

החנות מצויידת במנגנון האבטחה המתקדם ביותר הקיים בשוק,מנגנון התשלומים של PAYPAL

מדיניות החזרת או החלפת מוצרים המשך – חוק הגנת הצרכן

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים ושירות

מדיניות החזרת מוצרים

החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף חשבונית קניה.

החזר כספי יינתן רק אם עלות המוצר מעל ל- 50 ₪. בניכוי דמי ביטול בגובה5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול

בהחזרת מוצר שעלותו פחות מ- 50 ₪ יינתן שובר זיכוי בלבד.

בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה .

במידה וביקש הלקוח כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה או ההזמנה, לפי המוקדם שביניהם, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הלקוח לבטל את העסקה לאחר מועד האספקה.

במידה וניתנו לצרכן במתנה, (להלן: "נותן המתנה")מוצרים ושירותים ממי שאינו העוסק כאמור (להלן:"המתנה"), ניתן יהיה לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בגין המתנה במידה והציג מקבל המתנה פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עימנו

אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום ברכישת המתנה בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל בסעיף אופן החזרת התמורה ובכפוף למילוי טופס בקשה לביטול עסקה על מוצר שנתקבל במתנה.

לא ניתן לבטל הזמנה למוצרים בהזמנה מיוחדת או ייצור מיוחד – גם טרם אספקתם!

אופן החזרת התמורה

החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה בניכוי דמי ביטול, תיעשה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה התשלום בשיק – תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן או בכרטיס אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח. במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב

מדיניות החלפת מוצרים

מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף אישור החלפה או חשבונית קניה

אמצעי תשלום

אין כפל מבצעים והנחות. התשלום באמצעות מזומן או שיקים (לפי שיקול דעת העסק) או כרטיסי אשראי

זיכוי

זיכוי שלא הוגבל בזמן, ניתן למימוש בכל מועד. זיכוי שהוגבל בזמן, יהיה ניתן למימוש במשך 24 חודשים מיום הנפקתו בלבד. זיכוי שהופק עקב החזרת מוצר שנרכש בתווי קניה כגון רב תו ו/או תו הזהב, שהוגבלו להשתתפות במבצעים והנחות, לא יוכל להשתתף במבצעים והנחות. לא ניתן להנפיק זיכוי מחדש! עודף מרכישה באמצעות זיכוי יינתן במזומן במידה והעודף הינו בגובה 5% מסכום הזיכוי או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם.

שמירת זכויות.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

error: Content is protected !!